Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webu www.cestakmedusi.cz,

který je provozovaný EDUWAY s. r. o., Leknínová 589/5, 746 01  Opava-Jaktař, IČ: 27855082, 

společností zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 31798 C.

 1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti s ručením omezeným EDUWAY s.r.o., se sídlem Leknínová 589/5, 746 01 Opava-Jaktař, identifikační číslo: 27855082, zapsané v v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 31798 C (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webu - internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cestakmedusi.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) 

a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

1.3. Prodávané materiály mohou být informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet a členská sekce

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než třicet šest (36) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Na základě kupní smlouvy a platby získá kupující přístup do členské sekce.

2.8. Přístup k členské sekci je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho členské sekce a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání členské sekce třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet k členské sekci, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží a službách

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a služeb

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží a služeb (dále společně jen jako „objednávka“)

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Cena zboží a služeb a platební podmínky

4.1. Platba

 1. a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
 2. b) Platba na dvě splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

 1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. b) Bankovním převodem

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a služeb kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Smluvní pokuta.

Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

4.9. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 21 dní od objednávky.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ má Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm.

5.2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5.3. Kupující i Prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

5.4. Je-li Kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinný poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží a služeb určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Pro doručování zboží a služeb je využíván vhodný dodavatel. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží a služby na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží a služby při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží a služby při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží a službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží a služeb od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a služeb a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží a služeb splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 1. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího v místě sídla.  

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a služeb zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Ochrana osobních údajů je zpracováná v dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů.

9.3. Cookies

Tyto stránky používají cookies k tomu, aby provozovatel mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky a řídit marketingové aktivity – affiliate programy.

 

 1. Doručování

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.  Zpráva je doručena

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Obchodní podmínky pro nákup prezenčních kurzů.

11.1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

11.2. Platba kurzů, seminářů a přednášek probíhá:

 •   převodem z účtu na základě vystavené faktury, kterou klient obdrží e-mailem nebo poštou, na základě jeho internetové přihlášky

Splatnost kurzovného:

 • Standardní splatnost je uvedená na zálohové faktuře.
 • Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na kurz je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient vystavenou fakturu, či neodešle platbu).

 

11.3. Storno podmínky při stornu kurzu ze strany klienta:

 1. storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 300,- Kč vč. DPH,
 2. storno 13-7 dní před zahájením akce 20% z ceny akce vč. DPH,
 3. storno 6-3 dny před zahájením akce 40% z ceny akce vč. DPH,
 4. storno 2-1 den před zahájením akce 50% z ceny akce vč. DPH.
 5. v případě, že klient neučiní storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 4.
 6. v případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (bez sankcí-v plné výši),
 7. klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce.
 8. storno akce je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo e-mailem z e-mailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: kaja.greskova@eduway.cz) a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta.
 1.  Reklamace

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

12.2. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb elektronicky na e-mailovou adresu: tomas.gresek@eduway.cz.

12.3. Při zaslání reklamace e-mailem - musí reklamace obsahovat číslo objednávky, druh zboží nebo služby, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

12.4 V případě, že je reklamováno fyzické zboží (kniha) tak  reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní do sídla firmy (Leknínová 589/5, 74601 Opava). Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu na účet dle dohody.

12.5 Poskytovatel posoudí Reklamaci do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat (e-mailem, písemně, sms).

 1. Odmítnutí přijetí do reklamace

13.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo nebylo použito v souladu s účelem jeho použití.

13.2. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí reklamace, pokud reklamace souvisí uživatelský účet nebyl dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

14.1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 

14.2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

14.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

 

 1. Závěrečná ustanovení

15.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

15.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: EDUWAY s. r. o., Leknínová 589/5, 746 01  Opava, IČ: 2785508, C 31798 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Adresa elektronické pošty: tomas.gresek@eduway.cz.